عصر نیر | بازنشستگان ((دیوارکوتاه))دردولت
امروز پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۷:۰۵ دقیقه می باشد.
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ | ساعت انتشار : ۰۸:۴۵ | کد خبر : 3435 • بازنشستگان ((دیوارکوتاه))دردولت

  سرگذشت وعاقبت شوم بازنشستگان آینه تمام نمای کارمندان فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران عصر نیر” بازنشستگان ((دیوارکوتاه)) دردولت جمهوری اسلامی ایران سرگذشت وعاقبت شوم بازنشستگان آینه تمام نمای کارمندان فعلی دولت وضعیت بازنشستگان درس عبرت ماندنی برای آینده کارمندان فعلی سالی که نکوست ازبهارش پیداست وضعیت اسفناک وتاسف برانگیزونگران کننده بازنشستگان فعلی درنظام جمهوری اسلامی […]

  سرگذشت وعاقبت شوم بازنشستگان آینه تمام نمای کارمندان فعلی دولت جمهوری اسلامی ایران

  عصر نیر”

  بازنشستگان ((دیوارکوتاه))
  دردولت جمهوری اسلامی ایران

  سرگذشت وعاقبت شوم بازنشستگان آینه تمام نمای کارمندان فعلی دولت

  وضعیت بازنشستگان درس عبرت ماندنی برای آینده کارمندان فعلی
  سالی که نکوست ازبهارش پیداست

  وضعیت اسفناک وتاسف برانگیزونگران کننده بازنشستگان فعلی درنظام جمهوری اسلامی وبی تدبیریها وکم توجهی ها ودهن کجیهایی که نسبت به قشر محترم شکننده وپیروپاتال و زهوار دررفته بازنشستگان که تمام عمرخودرادرطی مدتی که مسئولیت داشتندوازجان مایه گذاشتندودرسرماوگرما وعلیرغم همه مشکلات ونارسائیهاونابسامانیها

  وتحمل سختیها باتمام وجودوتوان به مام میهن خدمت کرده وبعنوان یک انسان باشرف ومسئولیت پذیر سی سال تمام رمق ونای وتوان خودرادرراه پیشرفت وشکوفایی جامعه وخدمت به مردم هزینه کردندتاسرانجام باپشتی خمیده ودستانی لرزان وچشمانی کم سو وزانوانی بسیارضعیف شده که بایدبااستفاده اززانو وپای کمکی که همانا عصامیباشد قدم به قدم راه بروند وباکوله باری ازقرص وداروهای مختلف که بخاطر ضعف شدیدجسمانی وسرایت انواع پیری درزمانی که گردپیری وسپیدی موی انها کاملاقیافه شان راتغییرداده ونای راه رفتن وحرف زدن راندارندبطوریکه حتی قادربه بغل کردن نوه های دلبندخودنیستندوبایدانهارامرتب لابلای رختخواب بصورت مریض مشاهده کردویادرراهروهای درمانگاهها وبیمارستانها انهاراپیدانمود وسرانجامی که دولت کوچکترین توجهی به درخواستها ورفع مشکلات انان نداردباعث میشود کارمندان فعلی که انان نیز دراینده نزدیک بازنشسته خواهندشد به فکری عمیق فروروندکه ایاچنین اینده شوم وخطرناکی که اکنون بازنشستگان دچار آن شده اندنیزدرانتظارانان خواهدبودوبه همین گونه مورداستقبال دولتمردان ومسئولین بازنشستگی کشورقرارخواهندگرفت؟

  وچه بساازقبل دچاریاس ونومیدی ودلسردی وپشیمانی قرارگیرندکه چنین سرانجامی خواهند داشت

  وقطعاوقتی خیلی ازانها شرایط پدرومادر ویابرادروخواهربازنشسته خودراکه درکوهی ازمشکلات پیری وبازنشستگی دست وپامیزنند وباتوجه به گرانیروتورم سرسام اور امروزی انان بایدباحقوق اندکی بازنشستگی جوابگوی هزاران مشکل پیش روهستندونمیدانندکدام سختی وکمبودومشکل راباحقوق اندک بازنشستگی حل نمایندکه حتی پول درمان وقرص وداروهم نمیشودچه برسدبه حل مشکلات عدیده زندگی امروزی قطعا انان نیزبه فکرخواهندرفت که این بی توجهی ها وبی مسئولیتی دولتمردان بخصوص مسئولین بازنشستگی کشوری ومسئولان بودجه بندی کشوراینده انان رانیزتباه وسیاه خواهدکردوانان نیزافسرده و مایوس میگردند.

  امیدبران داریم که مسئولین ذیربط دولت فکری عاجل وتصمیمی منطقی واصولی دررابطه باافزایش حقوق ناچیزبازنشستگان نیزبنمایند تاباخیالی اسوده تردرفکراین چندروزدیگرادامه حیات خودباشندوباورکنندکه انهاهم جزئی لاینفک وقابل احترام برای دولت ایران هستند.
  بااحترام
  سیدابوصالح دانشفر

  نظرات کاربران در مورد "بازنشستگان ((دیوارکوتاه))دردولت"
  
 •